Department of Groundwater Resources Logo

ขนาด

|

การแสดงผล

หน้าหลัก

หลักสูตร

บทความ

กระดานสนทนา

search icon
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เว็บไซต์ https://dgr-elearning.org/

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ ผู้สนับสนุน รวมถึงระบบแบบฝึกหัด ระบบคอร์สเรียนออนไลน์ และ ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารด้านเทคโนโลยี

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ขึ้นตามความเหมาะสมของประเทศไทย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลกับต่างประเทศ ความเหมาะสมเนื้อหากับประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้าง รวมถึง ลบข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและทันสมัยของข้อมูล

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือ บริการอื่น ๆ จากภายนอกเพื่อใช้งานฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนประมวลผล หรือ การแสดงผล ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอไม่รับรองความปลอดภัยในการเชื่อมต่อดังกล่าว เนื่องจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และ ความปลอดภัยของบริการภายนอกได้ทั้งหมด และ ไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการนั้น ๆ

การจำกัดความรับผิดชอบ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือ เว็บไซต์ ระบบภายนอกที่เชื่อมโยงกับเรา โดยรวมถึงความไม่ถูกต้อง, ความล่าช้าของการรับส่งข้อมูล, ระยะเวลา หรือ เหตุขัดข้องของการเชื่อมต่อ ความเสถียรของระบบ จนถึง ไวรัส และ มัลแวร์คอมพิวเตอร์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54)

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล: saraban@dgr.mail.go.th

นโยบายเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

copyright © 2023 Department of Groundwater Resources